MEZHEPLERE GÖRE YEMEK İÇMEKMEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
YEME İÇME -1
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Müslüman olmayan bir fakire yemek verilmesi caiz midir?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hak İslam dinine ve Müslümanlara düşmanlık etmeyenlerine sadaka vermenin sakıncası olmadığı gibi sevapta alınır.
Pislikle beslenen hayvanların eti helal midir
-
Helal
-
Haram
Haram
Yılan balığı yemenin hükmü nedir?
Helal
Helal
_
Haram
allahdostuseyyid 
Kırlangıç eti yemenin hükmü nedir?
Helal
Helal
Haram
Haram

Kartal eti yemenin hükmü nedir?
Haram
Helal
Haram
Haram
Haram
Yarasa eti yemenin hükmü nedir?
Haram
Mekruh
Haram
Haram

Karga eti yemenin hükmü nedir?allahdostuseyyid
Haram
Helal
Haram
Haram

At eti yemenin hükmü nedir?
Haram/ Mekruh
Yabani at ve eşek(zebra) yenir
Haram
Helal
Helal
Mekruh
Çekirge yenir mi?
Helaldir, kendiliğinden ölmüş olan da yenir.
Helaldir, kendiliğinden ölmüş olan yenmez.
Helaldir, kendiliğinden ölmüş olan da yenir.
Helaldir, kendiliğinden ölmüş olan da yenir.
Kanadı olmayıp, uçamayan bir çekirgenin yenilmesi haramdır.Diğer türlü helaldir.
Ölü olarak bulunan çekirgeyi yemek caiz değildir.
Midye yemenin hükmü nedir?
Haram
Helal
_
_
Haram
İstiridye yemenin hükmü nedir?
Haram
Helal
_
_

Istakoz yemenin hükmü nedir?
Haram
Helal
-
-
Haram
Kurbağa yenir mi
Haram
Salyangoz  yenir mi
Haram
Kaplumbağa yenir mi
HayırHaram
Yengeç  yenir mi
HayırHaram
Karides yenir mi
Hayır

allahdostuseyyid  

Sudan canlı çıkarsa helal
Balina yenir mi
EvetHaram
Martı eti ve deniz kuşları yenilir mi?
Hayır
Evet
Evet
Hayır

Tilki eti yenir mi?
Hayır
Evet
Evet
Hayır
HayırMEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
YEME İÇME -3

Hayvan keserken besmele çekmenin hükmü nedir?
HANEFİ
 Besmele hatırlanırsa, çekmek farzdır. Fakat unutulduğu zaman eti yenilir. Bunlara göre sadece kasten terk edilince, kesilen hayvanın eti yenmez. allahdostuseyyid
İbn Abbas'tan (ra) rivayet edildiğine göre;
Bir gün hayvan kesen, fakat besmeleyi unutan birisinin durumu sorulduğunda şöyle demiştir: "Aziz ve Celîl olan Allah'ın adı, her müslümanın kalbinde mevcuttur. Onun kestiğini yeyiniz" (Buhârî, Ebu Davud) 
ŞAFİİ
Hayvan kesilirken besmele çekmek sünnettir. Ayette, haram kılınan şeyler; leş, akıtılmış kan ve domuz eti olarak sayılmış, kesilirken besmele terk edilen hayvan zikredilmemiştir.
“De ki: “Bana vahyolunanlar içinde bunu (bu haram dediklerinizi) yiyecek olan bir yiyici kimseye, haram kılınmış bir şey bulmuyorum; ancak (o şeyin) ölü (usulünce kesilmeden veya avlanmadan ölen bir hayvan) veya akıtılmış kan veya domuz eti, ki o pistir, veya (kesilirken) üzerine Allah’dan başkasının adı zikredilmiş
(olmakla açıkça işlenen) bir fısk olması müstesna...” (En'âm, 145) 
İslam’da ehlikitabın kestikleri hayvanların etlerini yemek caizdir. Onların ekseriyetle Allah’ın adını anmadan kestikleri söz konusudur; demek ki, besmelenin çekilmesi farz değil, sünnettir.
Hz. Aişe (r.anha) anlatıyor: Bazı kimseler “Ya Resulellah! Bazı adamalar bize et getiriyorlar. (daha yeni Müslüman oldukları için) Besmele çekip çekmediklerini bilemiyoruz?” dediler.“Siz Allah’ın adını anın ve yeyin.” buyurdu.(Buharî, Zebaih, 21; Ebu Davud, Edahî, 19).

Salat es-Sudusî anlatıyor: Resulullah(asm) şöyle buyurdu: “Allah’ın adını ansın, anmasın Müslümanın kestiği helaldir.”(Nasbu’r-râye, 4/183).
MALİKİ
"Kesilirken üzerine Allah'ın adı zikredilmeyen hayvanların etini yemeyiniz" (En'âm, 121) ayetinde unutma veya terk etmeden söz edilmediği için, besmeleyi mutlak olarak farz kabul ederler. 
HANBELİ/  SELEFİ
Besmele çekmek farzdır.Besmelesiz kesmek haramdır yenmez.allahdostuseyyid
CAFERİ
Hayvanı keserken veya bıçağı hayvanın boğazına koyarken, kesenin kesme niyetiyle Allah'ın adını dile getirmesi gerekir. Besmele çekerek yalnızca "Bismillah" demesi yeterlidir. Fakat Allah'ın adını, kesme niyeti etmeksizin söylerse, o hayvan temiz olmadığı gibi eti de haram olur. Şayet besmeleyi unutmuş olursa, sakıncası yoktur.

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
Kesilen hayvanın karnındaki cenin yenilir mi?
HANEFİ
Hayır
ŞAFİİ
Evet
MALİKİ
Uzuvları tam ve tüylenmiş ise yenilir
HANBELİ/  SELEFİ

CAFERİ
Hayır ,
Eti helal olan hayvanlarda onbeş (15) şey haramdır:
1-Kan    2-Dışkı    3-Erkeklik uzvu   4-Dişilik uzvu     5-Yavruluğu ve ihtiyaten farz olarak etenesi
6-Ur denilen vücuddaki şişkinlikler,    7-Erkeklik yumurtaları    8-Beyinde bulunan nohut şeklindeki hipotiz bezi    9-Bel kemiğinin iki tarafında bulunan sarı renkli iki sinir    10-Omirilig
11-Safra kesesi     12-Dalak     13-Mesane     14-Göz Bebeği    15- Hayvanların tırnakları arasında olup zâtü’l-eşca’ denilen yer.
allahdostuseyyid

Avlanan veya kesilen bir hayvanın karnından canlı olarak çıkan bir yavru, şartlara göre kesilirse, helâldir; aksi hâlde haramdır.
Avlanan veya kesilen bir hayvanın karnından ölü olarak çıkan bir yavrunun, eğer vücut yapısı tamamlanır ve derisi üzerinde tüyleri veya yünleri biterse, temiz ve helâldir.MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
YEME İÇME -4

Kitap ehlinin kestiği yenir mi , hükmü nedir?
HANEFİ
ŞAFİİ
MALİKİ
Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin (Yahudi, Hristiyan vb.nin) yiyeceği size helaldir, sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir..." (Maide 5)

İslâm, kestiğinin yenilmesi konusunda Ehl-i kitap'ı yani Hristiyan ve Yahudileri müşrik ve münkirlerden ayrı tutmuştur, onları istisna etmiştir. Çünkü Ehl-i Kitap temelde vahye, peygamberliğe ve genel anlamda dinin aslına inandıkları için mü'minlere daha yakındır. "Ehl-i Kitap'ın yemeği" ifadesi, onların her türlü yemeğini kapsamına alır. Kestikleri hayvanlar da buna dahildir. Ancak leş, akan kan ve domuz eti gibi bizzat haram olanlar bundan müstesnadır. Bunlar haramkılınmıştır. Diğer yandan kestikleri hayvan üzerine Mesîh, Üzeyir, haç ve benzeri, Allah'tan başkasının ismini zikretmemeleri de gereklidir. (el-Kâsânî, Bedâyîu's-Sanayî, V, 45; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, cz.1, 365 vd; el-Cezîrî, Kitabü'l-Fıkh alel-Mezâhibi'l-Erbaa, 11, 22 vd.; el-Kardâvî, İslâm'da Helal ve Haram, terc. Ramazan Nazlı, İstanbul 1967, s. 64 vd.)allahdostuseyyid

İmam Taberi hayvanı besmele ile kesme konusunda şöyle der: "Kitap ehlinin kestiğinin helal olabilmesi için Allah'ın ismini zikretmeleri şart değildir. Çünkü onlar Allah'ın ismini söyleseler bile, gerçek mâbud olan Allah'ı kastetmezler. Mesih'in babası veya Üzeyr'in babası olduğuna inandıkları Allah'ı kastederler. Gerçek mâbudun ismini kastederek söyleseler bile, ehli kitap kafirlerin besmele çekmesi şart değildir." (Kurtubi Ahkamu'l-Kur'an c: 6 s: 52)
Hayber'in fethinden sonra peygambere sunulan et ile onu zehirlemeye karar verdiler! Bu vazifeyi, meşhur Yahudi Sellam b. Mişkem'in karısı Zeyneb üzerine aldı. Rasûl-i Ekrem, etin sevdiği kürek kısmından bir lokma aldı; fakat yutmadan, sahabîlere, "Ellerinizi çekiniz! Şu kürek, etin zehirlenmiş olduğunu bana haber veriyor!" ( İbn-i Hişam, c. 3, s. 352; Ebû Davud, Sünen, c. 4, s. 175.) diye buyurdu.
Ayşe'den gelen şöyle bir rivayet vardır: "Rasulullah (s)'a bir grup Müslüman geldi ve dediler ki: "Yeni Müslüman olmuş bir kavim bize et getiriyor. Keserken Allah'ın ismini zikredip zikretmediklerini bilmiyoruz. Ne yapalım?"
Bunun üzerine Rasulullah (s), "Siz Allah'ın adını zikrederek yiyin" buyurdu. (Buhari, Ebu Davud, Nesei, İbni Mace, Malik)
Mecusilerin ve putperestlerin kestiği yenmez.allahdostuseyyid
HANBELİ/  SELEFİ

Yukarıdaki görüşlerin aynısıdır.Ayrıca;
Ahmed İbn Teymiyye  "Es Sârimul Meslul" eserin.de şöyle der:
"Ahmed bin Yunus dedi ki: "Eğer bir Yahudi ve bir Rafızî koyun keserse ben Yahudi'nin kestiğini yer, fakat Rafizînin kestiğini yemem. Çünkü o İslam'dan çıkmıştır."
Ebu Bekr bin Hani de bunun gibi demiştir: "Kitabînin kestiğinin yenmesine rağmen, mürtedin kestiğinin yenmediği gibi, Rafizilerin ve Kaderiyenin kestiği de yenmez! Çünkü onlar mürted konumundadırlar. Zimmet Ehli ise dinleri üzere kabul edilir ve onlardan cizye alınır". Ahmed ibn Teymiyye: Es Sarimul Meslul: 1/570. Ebu Bekr bin Haniye ait bu sözler aynı zamanda Ali bin Abdil Kâfi Es Subkinin "Es
Seyful Meslul" (81a) kitabınm elyazmasında da mevcuttur.
CAFERİ

Geçmiş dinlere ve semavi kitaplara sahip olan (kitap ehli) Hıristiyanlar, Yahudiler ve Mecusiler tahirdir (temizdir.)  Böylece yiyecek konusundaki zorluklar ve bu yiyeceklerin helal olması kolaylaşacak, bunlara ait hükümler de onların içerisinde yaşayan (Müslümanlar) için de mümkün ve kolay olacaktır. Zira biz Müslümanlarda, onların yiyeceklerini ister nemli ellerini sürmüş olsunlar, ister sürmemiş olsunlar yiyebileceğiz. Eğer bu yiyeceklerin, yenilmesi ve içilmesi haram olan içki gibi şeyler ihtiva ettiğini bilmezsek veya emin olmazsak yenilmesinde sakınca yoktur.(sistani)MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
YEME İÇME -6

Hayvan kesme şekli?
HANEFİ
Hayvan gırtlağının üst kısmından kesilse bile eti helaldir. Çünkü nefes borusunu kesmek şart değildir. İki şah damarını ve yemek borusunun kesilmesi yeterlidir.(bazı malikiler de bu görüştedir)allahdostuseyyid
ŞAFİİ
 Hayvanı, gırtlağının ortasından kesmek gerekir. Fakat, nefes borusu ile diğer kesilecek organlar aşağıda kalacak şekilde, gırtlağının üst kısmından kesilen hayvanın eti yenmez. Çünkü nefes borusunun kesilmesi şarttır. Bu şekildeki kesimle nefes borusu kesilmemiş olur.
Malikilere göre; enseden kesilen hayvanın eti helal değildir. Çünkü bu şekildeki kesimde, iki damar ile yemek ve nefes borulan kesilmeden önce kemik iliği kesilmiş olur. Kemik iliği kesilince hayvan ölür. Dolayısıyla şah damarları ile yemek ve nefes borusu kesilse bile hayvan öldükten sonra kesilmiş olur ve eti, ölü hayvan eti hükmünü alır. Bu da haramdır.
Hanbeli, Şafii ve Hanefiler'e göre; enseden kesilen hayvanın eti helal olmasına rağmen mekruhtur. Hayvana eziyet verdiği için bu şekilde kesim yapan haram işlemiş olur.allahdostuseyyid
MALİKİ
HANBELİ/  SELEFİ
CAFERİ
Hayvanın canı çıkmadan önce, kafasını gövdesinden ayırmak haramdır; ama bu işle hayvanın eti haram olmaz.

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
YEME İÇME -7

Hayvan kesme usulü?
HANEFİ
 İki şah damarı ile yemek ve nefes borularının hepsini veya çoğunu kesmelidir.( Ebu Hanife'ye göre; bu organlardan en az üç tanesinin kesilmesi gerekir. Hangileri kesilirse kesilsin farketmez. )
Zaruri Tezkiye: Kolaylıkla tutulup kesilemeyen vahşi hayvanları veya azgın deve ve sığırları, keskin bir alet ile vücudunun herhangi bir yerinden kanını akitarak kesmektir. Buna nahr denir. Bu türlü kesim İslam şeriatinde caizdir.allahdostuseyyid
ŞAFİİ
Yemek ve nefes borularını kesmek şarttır. Çünkü ancak bunlar kesildiği zaman hayat kaybolur. İki şah damarını kesmek ise müstehaptır.
MALİKİ
Nefes borusu ve iki şah damarının hepsini kesmek şarttır. Yemek borusunu kesmek ise şart değildir. Şah damarları, nefes borusu kesilmeden kesilemezler. Dolayısıyla nefes borusu ve iki damarı kesilmesi şartır.
HANBELİ/  SELEFİ
Yemek ve nefes borularını kesmek şarttır. Çünkü ancak bunlar kesildiği zaman hayat kaybolur. İki şah damarını kesmek ise müstehaptır.allahdostuseyyid
CAFERİ
Hayvan kesme usûlü; onun boynunda bulunan dört büyük damarın, gırtlağın (=boğaz çıkıntısının) altından tamamen kesilmesidir; damarların yarılması ve yarıya kadar kesilmesi yeterli değildir. Koyunun boğazında olan ve kesilmesi gereken dört damarı kurt [gibi yırtıcı bir hayvan] onda bir şey bırakmayacak şekilde koparırsa, o koyunun eti haram olur.
Bıçağı devenin boyun boşluğuna saplamak yerine [diğer hayvanlar gibi] başını keserler veya koyun, sığır ve benzerlerini deve gibi bıçağı göğse yakın olan boyun boşluklarına saplayarak keserlerse, onların eti haram ve necis olur. allahdostuseyyid
 Asi olan bir hayvanı belirtilen şer'î usûllere uygun olarak kesmek mümkün olmaz veya örneğin kuyuya düşer ve orada ölme ihtima-li verildiğinden dolayı açıklanan şekilde kesilmesi mümkün olmazsa, eğer kılıç gibi keskinliği vücudu yaralayan bir şeyle vücudunda yara açarak o yaranın etkisinden can vermesi sağlanırsa, helâl olur. (Humeyni)MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
YEME İÇME -9
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Tüfeğin mermisi, kesici alet ve ok gibi vücu­du delip kan akıtan şeylerle öldürülen hayvanın eti yenir mi?
Evet

Hayır

allahdostuseyyid 
Hangi hayvanlar öldürülmez
Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm dört hayvanın öldürülmesini yasakladı: "Karınca, arı, hüdhüd, surad (sarı ve yeşil renkli ağaçkakan kuşu)."
Ebu Dâvud, Edeb 176, (5267).

Şia: Nebi, altı şeyin öldürülmesini yasakladı:
Bal arısı,(bal yaptığı için)
Karınca,( Hz. Süleyman (a.s) zamanındaki kuraklık döneminde Allah'tan yağmur talep etmiştir. )
Kurbağa,( Hz. İbrahim'i (a.s) ateşe attıklarını gördüğünde kendi gücü ölçüsünde ona yardım etmiş ve Allah'tan ona yardım etmesi için dua etmiştir. )
Surad (sarı ve yeşil renkli ağaçkakan kuşu veya göçeğen kuşu. Hz. Adem (a.s) cennetten uzaklaştırıldığı ve yeryüzüne gönderildiğinde bu kuş bir ay boyunca Hz. Adem'e (a.s) kılavuzluk etmiştir ve ayrıca Allah'a ibadet eden ilk kuştur. ),
Hüthüt (Hz. Süleyman'a (a.s) Belkıs'ın şehri konusunda kılavuzluk etmiştir.)allahdostuseyyid
Ebabil (kırlangıç) kuşu.(  Hz. Peygamber Efendimizin Ehlibeytine (a.s) yapılan zulümlerden dolayı göklerde uçar ve Allah'a hamd eder. )
Kaçan evcil hayvan ,av hayvanı gibi vurulsa eti yenir mi?
Hayır


Evet
Koyun ve tavuk gibi eti yenen evcil hayvanlarla eğitilerek ehlîleştirilen ve eti yenen yabani hay-vanların eti, avlanmak suretiyle helâl ve pak olmaz.
Hangi deniz mahsülü yenilmez, kriter ne?
allahdostuseyyid
Balık suretinde olmayanlar
Yok
Deniz ürünlerinin hepsi yenir.
Hem karada hem denizde yaşayanlar hariç hepsi yenir
Yılan Balığı
Hem karada hem denizde yaşayanlar ile  pullu balıkların ve karidesin yenmesi helaldir. Ama ıstakoz gibi balık olmayanların ve pulu olmayan balıkların yenmesi caiz değildir.
Balık kendi eceliyle ölürse, paktır; ama onun eti yenilmez.
İçki (hamr) neye denir?
Yalnız üzüm şırasından yapılan sarhoş edici içkidir
Sarhoş edici her şey hamr dır.
Akıcı olsun veya olmasın sarhoşluk veren her şey haramdır
Gümüş ile süslenmiş kaptan su içmek ya da abdest almak caiz midir?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır