İTİKADİ MEZHEPLER


*********************************************************************************
Ehl-i Sünnet ve’l Cemâat mezhebi de itikâdî olarak üçe;
a-Selefîler
b-Maturidîler
c-Eşarîler


Fıkhî olarak da;
1-Hanefî
2-Şâfiî
3-Mâlikî
4-Hanbelî
5-Evzâî
6-Sevrî
7-Taberî
8-Zâhirî...vb. mezheplere ayrılmış olup, bunlardan yalnızca ilk dördü günümüze kadar ulaşmış, diğerleri ise yalnızca kitaplarda ve târihte kalmışlardır.


*********************************************************************************

İTİKADİ MEZHEPLERİN TÜMÜ

Mürcie: İman etmiş kişinin işleyeceği günahlar ona zarar vermez.
Detaylı bilgi için tıklayınız: http://islamdamezhepler.blogspot.com.tr/2016/01/murcie-mezhebi.html#more

Mutezile : Aklı ön plana çıkarır.Akıl ile çelişen bir nas varsa akıl tercih edilir.
Detaylı bilgi için tıklayınız: http://islamdamezhepler.blogspot.com.tr/2016/01/mutezile-mezhebi.html#more

Matüridilik : Aşağıda detaylı açıklanmıştır.
Detaylı bilgi için tıklayınız: http://islamdamezhepler.blogspot.com.tr/2016/01/maturidi-mezhebi.html#more

Eşarilik : Aşağıda detaylı açıklanmıştır.
Detaylı bilgi için tıklayınız:http://islamdamezhepler.blogspot.com.tr/2016/01/esari-mezhebi.html#more

Selefilik (Vehhabilik) Aklı reddeder, ayetleri açık anlamlarıyla kabul eder.
Detaylı bilgi için tıklayınız: http://islamdamezhepler.blogspot.com.tr/2016/01/selefi-mezhebi-vehhabilik.html#more

Cebriyye: İnsanın yaptığı işlerde hiç bir iradesi yoktur.
Detaylı bilgi için tıklayınız: http://islamdamezhepler.blogspot.com.tr/2016/01/cebriyye-mezhebi.html#more

Müşebbihe: Allâh'ı yarattıklarına benzeten ve cisim olarak tevsif edenlerdir.
Detaylı bilgi için tıklayınız: http://islamdamezhepler.blogspot.com.tr/2016/01/musebbihe-mezhebi.html#more

Mücessime:Kaderiyye :İnsanın yaptığı bütün işlerin, -Allah´ın iradesinden müstakil olarak, tamamen kulun kendi iradesinden kaynaklandığını ileri sür­müşlerdir.Cebriyyenin tam zıddıdır.
Cebriyye ve Müşebbihe ile Mücessime ( bu mezhepler görece çok daha küçüktür ve birçoğu, bugün varlığını koruyan temel siyas mezhepler olan, Sünnilik ve Şia tarafından İslam dışı kabul edilir.)
Detaylı bilgi için tıklayınız: http://islamdamezhepler.blogspot.com.tr/2016/01/mucessime-kaderiyye-mezhebi.html#more

Şia (Ehlibeyt): Detaylı bilgi için tıklayınız: http://islamdamezhepler.blogspot.com.tr/p/sia-mezhepleri.html