HALKIN YÖNETİM KARŞISINDAKİ TUTUMU

Görüş 1:
Zulme karşı sabır:
Ehl-i sünnet şöyle demiştir: «Asıl olan şudur ki, idareci fa­ziletli, adaletli ve iyiliksever biri olsun. Şayet böyle olmazsa, zalimin zulmüne karşı sabretmek, ona karşı isyan etmekten daha evladır. Çünkü isyanda, güven içinde olmayı bırakıp korkuya düşmek, kan akıtmak, saldırmak ve anarşi mevcuttur. Bu durumlar, zalimin zul­müne ve işlediği günahlara katlanmaktan daha ağırdır. Ana pren­sipler, akıl ve din, iki zorbanın en güçlüsünün şerrinden emin olma­nın daha evla olduğunu ortaya koyar.

FATİHA SURESİ KAÇ AYETTİR?

Hanefîler Besmele'yi el-Fâtiha'dan saymamışlar da "En'amte aleyhhim"i müstakil bir âyet saymışlardır.
Şâfîîler ise bunun aksine, Besmele'yi el-Fâtiha'dan bir âyet saymışlar, "En'amte aleyhimi müstakil bir âyet sayma­mışlardır.

BESMELE KURAN'DAN AYET MİDİR?

İmam Şafii (ra)´nin görüşüne göre besmele, hem Fatiha´­dan, hem de diğer surelerin başından bir ayettir.
Birinci delil: Ebu Hüreyre (ra)´nin Resulullah (sav)´tan naklettiği şu hadis-i şerife dayanır: «Siz ´ElhamdülHlahi Rabb l alemin´i besmele İle okuyun. Zira Fatiha suresi, Kur´anın ve kitabın anası olup yedi defa tekrâr-c lanandır. Besmefe, Fatiha suresinin ayetlerinden biridir.» [49]
İkinci delil: ibnl Abbas (ra)´ın nakline göre Resulullah (sav), namaza ´ besmele ile başlardı. [50]

KURAN'A ABDESTSİZ DOKUNULUR MU?

Ayetler:
Muhakkak ki O, gerçekten Kerim olan Kur'ân'dır VAKIA:77
Mahfuz (korunmuş) olan bir Kitap'tadır (Levhi Mahfuz'dadır).VAKIA:78
O'na, tahir olanlardan (maddî ve manevî arınanlardan) başkası dokunamaz. VAKIA:79

Kuran okurken sesi güzelleştirmek: teganni

Maliki ve Hanbelilerln görüşü: Kur'an-ı kerimi sesi güzelleşti­rerek okumak mekruhtur. Bu görüş, Said bin Müseyyib (ra), Said bin Cü-beyr (ra), Kasım bin Muhammed (ra), Hasan-ı Basrî (ra), İbrahim Nehai (ra) ve İbni Şirin (ra)'den de nakledilmiştir.