BESMELE KURAN'DAN AYET MİDİR?

İmam Şafii (ra)´nin görüşüne göre besmele, hem Fatiha´­dan, hem de diğer surelerin başından bir ayettir.
Birinci delil: Ebu Hüreyre (ra)´nin Resulullah (sav)´tan naklettiği şu hadis-i şerife dayanır: «Siz ´ElhamdülHlahi Rabb l alemin´i besmele İle okuyun. Zira Fatiha suresi, Kur´anın ve kitabın anası olup yedi defa tekrâr-c lanandır. Besmefe, Fatiha suresinin ayetlerinden biridir.» [49]
İkinci delil: ibnl Abbas (ra)´ın nakline göre Resulullah (sav), namaza ´ besmele ile başlardı. [50]


İmam Malik (ra)´in görüşüne göreyse ne Fatiha´dan bu ayet­tir,, ne de herhangi bir surenin başından bir ayettir.
Birinci delil: Hz. Aişe (rah)´nin: ıResulullah (sav), namaza tekbirle, kıraata da «Elhamdülillah! Rabbil alemin» ile başlardı.» [muslim-Aişe'den] sözleridir.

İkinci delil: Buharı ve Müslim´in Enes bin Malik (ra)´ten naklen ri­vayet ettikleri şu hadis-i şeriftir: «Ben, Resulullah (sav), Ebu Bekr (ra). Ömer (ra) ve Osman (ra)´ın arkalarında namaz kıldım. Onlar kıraata yal­nız «Elhamdülillâhi Rabbil alemin» ile başlarlardı.» Müslim´in diğer bir ri­vayetine göre: «Onlar, besmeleyi ne kıraatin başında, ne de sonunda okurlardı.» [buhari, muslim - Enes'den]

İmamı azam Ebu Hanife (ra)´nln görüşüne göre de Kur´-an-ı kerimden (Neml 21) tam bir ayettir. Sureleri birbirinden ayırmak İçin gönderilmiştir. Fatiha suresinden bir ayet değildir.

Birinci delil:
«Biz, besmele nazil olana kadar Su­relerin başlangıcını ve sonunu bilmiyorduk. [ebu davud]

İkinci delil:
Ibni Abbas (ra)´dan rivayet edilen:
«Resulullah (sav), besmele nazil olana kadar su­relerin birbirinden ayırılmosınt bilmiyordu. Ancak, besmele nazil olunca bildi.» [ebu davud]